22 Mayıs 2018 Salı

Dikey Geçiş Yönetmeliği

6918 defa okundu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

DİKEY GEÇİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin ÖSYM tarafından yapılan, Merkezi Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre Süleyman Demirel Üniversitesi’ne dikey geçiş yapan öğrencilere uygulanacak Lisans Öğrenimi Hazırlık Programı uygulama ilkelerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2-Bu yönerge, Süleyman Demirel Üniversitesi’ne dikey geçişle gelerek lisans öğrenimine 3. sınıftan itibaren devam edecek olan öğrencilerin başarıyla tamamlamak zorunda oldukları Lisans Öğrenimi Hazırlık Programını kapsar.

Dayanak
Madde 3-Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.02.2002 tarih ve 24676 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programı Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesine dayalı olarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler ve İşleyiş
Lisans Öğrenimi Hazırlık Programının Hazırlanması

Madde 4-
a) Her Fakülte Dikey Geçiş Sınavı sonucuna göre kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilere Bölüm/Program bazında iki yarıyıl süreli bir Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı düzenler. İngilizce Hazırlık Programı olan Bölüm ve Programlara dikey geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenciler öncelikle Süleyman Demirel Üniversitesi Hazırlık Eğitimi-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre İngilizce Muafiyet sınavına alınırlar. Muafiyet sınavını başaranlara Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı düzenlenir. Başaramayanlar ise Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 11. maddesi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Hazırlık Eğitimi-Öğretimi ve Sınav Yönetmeliği hükümlerinin gereklerini yerine getirdikten sonra Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına alınırlar.

b) Her bölüm Lisans Öğrenimi Hazırlık Programı çerçevesinde o bölümün Lisans Eğitim Programının ilk dört yarıyılındaki toplam kredi yükünün % 70±2’sine karşılık gelen bir paket program hazırlar. Bu paket program her eğitim-öğretim yılı için Fakülte Kurulunun önerisi ile  Senato’ca onaylanıp, Rektörlükçe ilan edilir.

c) Lisans Öğrenimi Hazırlık programı süresince öğrenci danışman onayıyla, en az paket programdaki derslerin kredi toplamının % 70’ine karşılık gelen dersleri alarak başarı ile tamamlamak zorundadır.  Hazırlık programı sonunda GNO’su 2.00’nin altında olan  öğrencilerden, DNO’su iki yarıyıl üst üste 1.80’nin altında olan öğrenci başarısız sayılır. Bir öğrencinin hazırlık programını başarı ile tamamlayabilmesi için Hazırlık Programı süresince FF,  FD, NA ve K notu aldığı dersi bulunmamalıdır.

d) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı öğrencileri için ayrı sınıf açılmaz, bu öğrenciler ilgili bölümün/programın mevcut sınıflarındaki öğrencileri ile birlikte derslere devam ederler.

e) Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı öğrencilerine, ilk dört yarıyıldaki derslere ait ön şart uygulanmaz. Haftalık ders programında birbiriyle çakışan dersler verilmez.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 5.
a)Sınavlar ve değerlendirme, dönem sonu başarı notları ve sınav sonuçlarına itiraz “SDÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yürütülür.

b)Öğrenci Hazırlık Programını tamlayabilmek için ikinci yarıyıl sonunda Süleyman Demirel Üniversitesi’nde ya da başka bir üniversitede açılması halinde yaz okulundan  yararlanabilir.

c)Yaz okulu sonunda başarı koşulunu yerine getiremeyen   öğrenci üçüncü yarıyıla devam ederek, başarısız olduğu güz yarıyılı derslerini tekrar alabileceği gibi, devam koşulunu sağlamış olması kaydı ile başarısız olduğu bahar yarıyılı dersleri için ek sınav hakkından yararlanır. Ek sınav hakkı  akademik takvimde gösterilen güz yarıyılı sınav dönemi içerisinde kullandırılır.

d)Üçüncü yarıyıl sonunda da Lisans Öğrenimi Hazırlık Programını başarı ile tamamlayamayan öğrencinin öğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Lisans Programına Devam Etme
Madde 6.

a)Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını yaz okulu sonunda başarı ile tamamlayan öğrencilerin 5. yarıyıla; üçüncü yarıyıl sonunda başarı ile tamamlayan öğrencilerin ise 6. yarıyıla Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı yapılır.

b) Lisans Programına devam edecek öğrencilerin,  “SDÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince öğrenime başlayacakları ilk iki hafta içerisinde Dekanlık/Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları halinde, ilgili bölüm/program intibak komisyon görüşleri dikkate alınarak, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile ders intibakları yapılır.   Bu durumda olan öğrenciler, yeni okuyacakları derslere denk olan ve önceden okuyup, başarılı oldukları derslerin kredisi kadar, 2547 Sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin (ı) bendindeki dersler ve seçmeli dersler hariç olmak üzere üst yarıyıldan ders alabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 7. Bu Yönerge Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosu’nun 28.12.2006 tarih ve 236/10 sayılı Kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 8. Bu yönerge hükümlerini, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.

28.12.2006  tarih ve 236/10 sayılı Senato Kararı